Imaginari
Föreställ dig hur det är att leva med
autism, Aspergers syndrom, ADHD eller
någon annan neuropsykiatrisk diagnos
HEMOM MIGANLITA MIGKONTAKTMATERIALBLOGGFÖRELÄSNINGAR

FÖRELÄSNINGAR

Nedan följer några exempel på ämnen jag föreläser om. Omfattningen och innehållet kan skräddarsys utifrån dina önskemål och behov.

Exempel på ämnenHur får man energin att räcka till?

- att bemöta barn och vuxna med autism

Att leva med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tar mycket energi. Det finns åtskilligt i vardagen som ökar stressen; att inte förstå, att vara känslig för intryck, att tolka situationer annorlunda, att inte ha kontroll över sin situation m.m. För mycket stress utan möjlighet till återhämtning kan orsaka utmattning. För att kunna förebygga detta måste man ta reda på orsaken till stress. Detta kan bl.a. göras genom en energiinventering. För att må bra och för att klara av vardagens krav behövs en god energibalans. För att uppnå detta behövs möjlighet till avkoppling, anpassningar och ett bra bemötande från omgivningen.

Föreläsningen innehåller:
 • Vanliga svårigheter och styrkor vid autism
 • Annorlunda perception
 • Stress & autism
 • Metoder för energiinventering
 • Vanliga stressorer
 • Förslag på avstressande aktiviteter och åtgärder


Stress & Energi vid autism och NPF

- Hur hittar man balansen?

För personer med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns det mycket i vardagen som ökar stressen och stjäl energi. Hur man reagerar vid hög stress är olika från person till person; en del blir utmattade, andra blir utagerande. Men vad det beror på varierar. För att må bra och för att klara av vardagens krav behövs en god energibalans. Balans uppnås bl.a. genom att ställa krav på rätt nivå, använda ett bra bemötande och hitta fungerande anpassningar. Men för att hitta rätt måste man först ta reda på vad som är orsaken.

Föreläsningen innehåller:
 • Modeller för att prata om stress & energibalans
 • Vanliga stressorer och energitjuvar vid autism/NPF
 • Konsekvenser av stress & energibrist
 • Metoder för energiinventering
 • Hur man kan förebygga stress & energiläckage
 • Hur man kan arbeta med självinsikt/självmedvetenhet


Ett annat sätt att tänka

- Vad får autism för konsekvenser i praktiken?

Att leva med autism innebär ett annat sätt att tänka och fungera. Man kommunicerar, ser, hör, uppfattar smak, lukter och omvärlden annorlunda. Personer med autism är extra stresskänsliga och många saker som är enkelt för de flesta tar otroligt mycket energi. För den som inte själv lever med autism kan det vara svårt att förstå, särskilt då autism inte syns på utsidan.

Föreläsningen innehåller:
 • Styrkor & svårigheter
 • Annorlunda perception
 • Stress & autism
 • Massor av exempel hämtade från verkligheten


Bättre möten för vuxna med kognitiva svårigheter

För att en mötessituation ska fungera även för personer med autism eller andra kognitiva funktionsnedsättningar krävs det förberedelser och anpassningar av plats, tid, genomförande och bemötande. Under föreläsningen får ni tips på hur man kan gå till väga för att alla ska få bättre förutsättningar under ett möte.


Hur kan vi tänka kring elever med autism?

Elever med autism har ett annorlunda sätt att tänka, samspela och bearbeta information. Detta gör att det går åt mycket energi under en skoldag. Till viss del gäller detta även för elever med ADHD.
För att kunna göra rätt anpassningar krävs förståelse och kunskap.
Under föreläsningen går vi igenom vanliga svårigheter och styrkor vid autism och några tips på hur man kan underlätta för dessa elever.


Autism på jobbet

- Hur skapar man en bättre arbetsplats för personer med högfungerande autism/Aspergers syndrom?

För att må bra på sin arbetsplats behöver alla människor en "Känsla av sammanhang", d.v.s. begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Detta kan uppnås genom förståelse, acceptans, respekt och kunskap om alla olika medarbetares sätt att fungera.
Utifrån detta kan man sedan skapa nödvändiga anpassningar i både miljö, struktur och arbetsuppgifter.

Föreläsningen innehåller:
 • Vanliga styrkor och svårigheter vid autism/Aspergers syndrom
 • Konsekvenser på arbetsplatsen
 • Tips på anpassningar
 • Bra och dåliga exempel från mitt eget (och andras) arbetsliv


Autism i klassen

- få förståelse för klasskamrater som tänker annorlunda

För en klasskamrat med autism kan det gå åt mycket energi under en skoldag. Detta beror på att man tänker och fungerar på ett lite annorlunda sätt. Inte varken bättre eller sämre, men annorlunda. Att ha autism innebär både styrkor och svårigheter och det påverkar både skoldagen och fritiden. Med bättre förståelse och acceptans för olika sätt att fungera kan man skapa en bättre skolmiljö för alla.

Föreläsningen kan innehålla:
 • Vanliga styrkor och svårigheter vid autism
 • Hur är det att leva med autism?
 • Vad får det för konsekvenser i vardagen och under skoldagen?
 • Varför behöver en elev med autism vissa anpassningar?
 • Hur kan man underlätta för en klasskamrat med autism?
 • Exempel på kända personer med autism

Om föreläsningen:
Föreläsningen syftar till att öka förståelsen för klasskamrater som fungerar annorlunda. När en elev har autism/Aspergers syndrom märks detta ofta i skolan. Eleven kan ha svårigheter både i sociala situationer och i klassrummet. Det kan krävas olika typer av anpassningar kring detta. För att minska risken för mobbing och utanförskap kan det vara bra att informera klassen om vad det innebär att ha autism och ge klasskamraterna möjlighet att ställa frågor. Detta kan göras i samband med att en elev med autism själv berättar om sina egna svårigheter eller utan att nämna någon särskild elev. Exemplen som tas upp under föreläsningen kan skräddarsys utifrån de styrkor, svårigheter och anpassningar som just er elev med autism har.

Annorlunda perception

- Ett annat sätt att tolka och reagera på sinnesintryck

När man har ett annat sätt att bearbeta och hantera sinnesintryck kan det påverka hela ens vardag. Det kan vara svårt att leva som alla andra eftersom man alltid måste förhålla sig till allt ifrån kläderna man bär, maten man äter till miljöerna man vistas i. Det kräver oerhört mycket energi att hela tiden utsättas för de sinnesintryck man är extra känslig för. Under stress kan alla drabbas av liknande svårigheter, men många med autism och NPF lever ständigt med detta. Eftersom det inte syns på utsidan kan det vara svårt för andra att förstå. Men det finns saker man kan göra för att underlätta. Första steget är genom ökad förståelse.

Föreläsningen innehåller:
 • Våra fem sinnen (och några till)
 • På vilka sätt kan perceptionen vara annorlunda?
 • Hur påverkar annorlunda perception vardagen? - exempel från verkligheten
 • Anpassningar, strategier och hjälpmedel


Diagnos, och sen då?

Tyvärr får man sällan den hjälp man hoppats på i och med en diagnos. Man måste ofta lägga mycket tid på att ta reda på information. Låt mig bespara den tiden.
Som förälder till barn med diagnos och med egen diagnos delar jag gärna med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Jag ger anhöriga eller dig med egen diagnos grundläggande information utifrån dina önskemål.

Exempel på innehåll:
 • Vilka rättigheter har vi?
 • Hur söker man vårdbidrag?
 • Hur fungerar LSS?
 • Rättigheter i skolan?
 • Färdtjänst?
 • Var/hur får man tag i mer information om funktionsnedsättningen?
 • Boktips?
 • Grundläggande kunskaper om autism (theory of mind, central koherens, exekutiva funktioner, annorlunda perception, energiläckage), tips på små saker som får vardagen att fungera bättre, stressinventering.

Jag erbjuder:
 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
 • Handledning
 • Rådgivning
 • Konsultation
 • Mentorskap
 • Kartläggningar
 • Stressinventering
 • Material och bildstöd

© 2015 Imaginari |
  Om imaginari  |
  Kontakt  |
  LÄnkar  |
  Cookies  |
  GDPR